Vedtægter for
Danmarks Veteran Motorcykleklub

Stiftet den 21. august 1965

§ 1

Formål.

Klubbens navn er Danmarks Veteran Motorcykleklub, forkortet DVM. Hjemsted for DVM er den til enhver tid fungerende for­mands bopæl.

Klubbens formål er primært at samle alle i Danmark, som interesserer sig for motorcykler, bygget i tiden op til den dato, som den årlige generalforsamling fastsætter som alders­grænse for deltagelse i klubbens arrangementer.

Endvidere er det klubbens formål at arbejde for bevaring og restaurering af så mange motorcykler, som det er muligt, dels gennem propaganda blandt medlemmerne og dels ved at indhøste erfaringer fra andre lande gennem det veteran-motor­cykelmæssige samkvem.

Klubben skal endvidere varetage det gode kammeratskab blandt medlemmerne, dels ved afholdelse af løb, og dels ved sam­menkomster af anden art.

§ 2

Medlemskab.

Alle med interesse for gamle motorcykler kan blive medlem af Danmarks Veteran Motorcykleklub. Indmeldelse sendes skriftligt til klubbens sekretær.

§ 3

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af et kalenderår for at have virkning for det følgende år. I forbindelse med udmeldelse af klubben, vil der ikke kunne refunderes kontingent.

Et medlem kan udelukkes af klubben, såfremt:

1) medlemmet  er i restance med kontingentbetaling for det pågældende år efter den 1. marts.

2) medlemmet gør sig skyldig i en sådan optræden, at klubbens ry og omdømme nedsættes udadtil, eller såfremt

3) medlemmet ikke følger de regler og anvisninger, som gives mundtligt eller skriftligt ved et under klubbens navn af­holdt arrangement.

Et medlem hæfter ved sin anmeldelse til et løb, træffestævne eller lignende for startgebyret. Kun i særlige tilfælde vil det være muligt at blive fritaget for startgebyret. Såfremt en anmeldt deltager ikke indbetaler sit startgebyr, vil vedkom­mende modtage en påmindelse med påført termin for betalingen. Hvis denne termin ikke overholdes, vil det medføre, at med­lemskabet slettes, uden at medlemmet af den grund har noget krav på refusion af kontingent. Det vil herefter kun være muligt at generhverve medlemskab ved indbetaling af nyt ind­skud, samt betaling af ethvert mellemværende med klubben.

Efter at spørgsmålet om udelukkelse af et medlem har været forelagt bestyrelsen, kan bestyrelsen ved simpelt stemmefler­tal beslutte at anmode medlemmet om at udmelde sig af klubben. Følger medlemmet ikke denne opfordring, medtages spørgsmålet om vedkommendes udelukkelse fra klubben som et særskilt punkt på nærmest følgende generalforsamling. Generalforsamlingen afgør herefter spørgsmålet efter de almindelige regler for generalfor­samlingsafstemninger i klubben. Medlemmet har ret til at føre sin sag på generalforsamlingen, og såvel be­styrelse som generalfor­samling er forpligtet til at motivere afgørelsen.

Det sidste afsnit i denne paragraf henvender sig kun til punkt 2 og 3. Når der er tale om kontingent- eller løbsrestan­ce, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet uden yderligere begrundelse.

§ 4

Kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes af den årlige generalfor­sam­ling for det kommende år, og opkræves en gang årligt ved udsendelse af giroblanketter inden 15. januar det pågældende år.

Et medlem, der optages i klubben i tidsrummet fra d. 1. januar til d. 31. oktober, betaler kr. 200.00 i indskud samt fuldt kontingent for det pågældende år. Medlemmer, der optages i tiden fra d. 1. november til d. 31. december, betaler indskud 200,00 samt kontingent for det efterfølgende år. Medlemmet oppebærer straks ret til at modtage Veteranen, samt deltage i klubmøder og lignende.

Ved udmeldelse af klubben tilbagebetales indbetalt indskud ikke.

§ 5

Organisationsmæssig Status.

Danmarks Veteran Motorcykleklub er en støtteklub under Dan­marks Motor Union, og indbetaler årligt kr. 8000.00 til union­en.

Ligeledes er klubben medlem af Motorhistorisk Samråd, hvor der årligt betales det på Årsmødet besluttede beløb pr. stemme.

§ 6

Generalforsamling.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der or­dinært afholdes en gang om året. Generalforsamlingen indkaldes af den siddende bestyrelse til afholdelse i årets sidste kvartal, således at den ikke ligger i forbindelse med efterår­sferien. Generalforsamlingen afholdes et passende sted i Midtdan­mark. Stedet for afholdelse af general­forsam­lingen fastsættes af bestyrelsen efter forslag fra generalforsam­lin­gen.

Indkaldelsen sker i klubbens medlemsblad Veteranen. Dagsor­denen skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Eventuel udvalgsberetning.

4) Regnskabsforelæggelse.

5) Eventuelle indkomne forslag.

6) Fastlæggelse af det kommende års arrangementer.

7) Valg af bestyrelse, samt to suppleanter.

8) Valg af to reviso­rer, samt to revisorsuppleanter.

9) Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 12 uger før generalforsamlingen, hvorefter de udsendes til medlemmerne eller trykkes i Vetera­nen, der udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

§ 7

Afstemningsregler.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, passive såvel som aktive, der har betalt kontingent for det pågældende år. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Iøvrigt er såvel ordinære som ekstraordinære generalforsam­linger beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlem­mer. Kun de fremmødte medlemmer kan deltage i generalforsam­lingens afstemninger, og der kan således ikke stemmes pr. fuldmagt. Afstemning skal ske ved håndsoprækning, men såfremt mindst eet medlem fremsætter ønske herom, skal afstemningen ske skriftligt.

Adgang til generalforsamlingen har DVM´s medlemmer samt, uden stemmeret, DMU´s bestyrelse. Andre personer kan gives adgang, når 2/3 af de fremmødte medlemmer i hvert enkelt tilfælde stemmer herfor.

Formanden foranlediger, at der føres protokol over general­forsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær Generalforsamling.

Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan indkalde til ekstra­ordinær generalforsamling. Herudover er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæ­ring herom til bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalfor­samling skal ske skriftligt til hvert medlem med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden. Deltagerne i den ekstraordinære generalforsamling kan med 3/4 majoritet vedtage indkaldelse til en ny ekstraordinær general­forsamling, denne kan indkaldes med en times varsel. Iøvrigt gælder klubbens alminde­lige afstemningsregler også på ekstra­ordinære generalforsamlin­ger.

§ 9

Klubbens arrangementer.

Den årlige generalforsamling fastlægger datoer for de årlige arrangementer efter indstilling fra bestyrelsen. Den årlige generalforsamling vedtager aldersgrænsen for deltagelse i klubbens arrangementer.

Tvivlsspørgsmål vedrørende en motorcykels alder afgøres af klubbens veteranekspert, der har den endelige afgørelse i disse sager.

DVM afvikler følgende officielle løbsarrangementer med de af generalforsamlingen vedtagne årgangsbegrænsninger:

Jyllandsløb: til og med 1939.

Skagenløb: til og med 1934.

Fladtankerløb: til og med 1927.

Egeskovløb: til og med 1939,

Løvfaldsløb: til og med 1939.

§ 10

Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som hver især skal vareta­ge et af nedenstående arbejdsområder:

1) Formand

2) Kasserer

3) Sekretær

4) Sportsleder

5) Veteranekspert

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, samt anmode enkeltpersoner om at udføre opgaver for klubben.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

Ved ulige årstal er følgende på valg:

1) Formand

2) Sekretær

Ved lige årstal er følgende på valg:

1) Kasserer

2) Sportsleder

3) Veteranekspert.

Herudover vælger generalforsamlingen to revisorer, to revisor­suppleanter samt to bestyrelsessuppleanter. Lodtrækning afgør, hvem der skal være førstesuppleant.

Såfremt et medlem er udtrådt af bestyrelsen i det første år af den pågældende valgperiode, besættes den pågældende post ekstraordinært på den følgende generalforsamling kun for en e­t-årig periode

Det påhviler revisorer at kontrollere regnskab og bilag, samt påse at klubbens midler er anbragt på den mest fordelagtige måde. Revisorer kan gøre anmærkninger i regnskabet til ting, de ikke finder forsvarligt. Regnskabet skal forelægges revi­deret senest 8 uger før generalforsamlingen, og derefter udsendes til medlemmerne.

§ 11

Bestyrelsesmøder.

Der indkaldes skriftligt til bestyrelsesmøder af formanden, når denne finder det påkrævet. Herudover kan fire bestyrelses­medlemmer i forening skriftligt indkalde til bestyrelsesmøde. Rejseudgifter og eventuelle diæter vedrørende bestyrelses- og udvalgsmøder refunderes mod bilag af foreningen.

Formanden foranlediger, at der føres protokol over alle bestyrel­sesmøder.

§ 12

Opløsning.

Opløsning af klubben kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt specielt med dette på dagsordenen. Beslutning om opløsning kræver 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Såfremt klubben opløses, har medlemmerne ingen krav på klubbens formue, der tilfalder et museum for veteranmotor­cykler efter den opløsende generalforsamlings suveræne bestem­melse.

Opdateret 04. november 2023 efter generalforsamlingen i Korsør.

Du kan hente vedtægterne her (PDF)

Bliv medlem
Meld dig ind i DVM og modtag vores medlemsblad 6 gange om året.


Nye medlemmer kan købe bogen "Danmarks Veteran Motorcykleklub gennem 50 år" for kun 150 kr.

Stubbekøbing
Ingana
Thisted Forsikring
Andersen Nimbus
Alm Brand Bank
Aqua Nife
GF Forsikring
Herning Stumpemarked
Iversens
DVM
Aarhus Nimbus
X